หมวดผลลัพธ์ หมวด 7

เกณฑ์ TQA หรือเกณฑ์ SEPA นั้น

 • หมวดที่ 1 - หมวดที่ 6 เน้นเรื่องของกระบวนการ การประเมินประเมินตามหลัก ADLI
 • หมวดที่ 7 เน้นในเรื่องของผลลัพธ์ การประเมินจะประเมินตามหลักของ LeTCI

 

ผลลัพธ์ "Result" ตามนิยามที่ให้ใว้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

คำว่า "ผลลัพธ์" หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่ได้จากการดำเนินการตามข้อกำหนดของหัวข้อในเกณฑ์ การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจาก ผลการดำเนินการในปัจจุบัน ผลการดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความครอบคลุม และความสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับข้อกำหนดด้านผลการดำเนินการที่สำคัญขององค์กร

 

ผลลัพธ์ ตามแนวทางของการประเมินด้วยหลัก LeTCI

"ผลลัพธ์" หมายถึงผลผลิตและผลลัพธ์ ขององค์กร ในการบรรลุผลตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 - หัวข้อ 7.6 ของประเด็นคำถามในหมวดที่ 7 โดยใช้ปัจจัยทั้ง 4 ด้านต่อไปนี้ในการ

ประเมินผลลัพธ์

 

ระดับ (Level-Le) หมายถึง

 • ระดับผลการดำเนินการในปัจจุบัน

แนวโน้ม (Trend-T) หมายถึง

 • อัตราของการปรับปรุงผลการดำเนินการ หรือการรักษาใว้ของผลการดำเนินการที่ดี (ความลาดชันของแนวโน้มของข้อมูล)
 • ความครอบคลุมของผลการดำเนินการขององค์กรในเรื่องต่างๆ (ความครอบคลุุมและความทั่วถึงของการถ่ายทอดสู่การปฏฺิบัติ)

การเปรียบเทียบ (Comparison-C) หมายถึง

 • ผลการดำเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับสารสนเทศขององค์กรอื่นอย่างเหมาะสม เช่น คู่แข่ง หรือคู่เทียบเคียงที่สามารถเทียบได้
 • ผลการดำเนินการขององค์กร เทียบเคียงกับระดับเทียบเคียง หรือองค์กรที่เป็นผู้นำธุรกิจหรืออยู่ในวงการเดียวกัน

การบูรณาการ (Integration-I) ความครอบคลุมและทั่วถึงของ

 • ตัววัดผลต่างๆ (มักมีการจำแนกประเภท) ที่ระบุผลการดำเนินการด้านลูกค้ารายสำคัญ ผลิตภัณฑ์ ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่ระบุผลการดำเนินการที่ต้องการ ตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร และหระบวนการในหมวดที่ 1 - หมวดที่ 6
 • ผลลัพธ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ สำหรับผลการดำเนินการในอนาคต
 • ผลลัพธ์มีการสอดประสานอย่างกลมกลืนในทุกกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กร

การเขียนกราฟที่ดีเพื่อนำเสนอผลลัพธ์

 • มีการระบุตัวเลขกำกับกราฟเพื่อใช้เชื่อมโยงและอ้างอิงถึงในเนื้อหา
 • เขียนข้อมูลระบุรายละเอียดของแกนทั้งสองแกน อกนตั้ง แกนนอน รวมถึงบอกหน่วยวัดอย่างชัดเจน
 • แสดงผลลัพธ์ให้แสดงในช่วงเวลาหลายๆ ปี
 • สัญลักษณ์รูปลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงแสดงถึงทิศทางของผลว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงดี
 • แสดงข้อมุลเปรียบเทียบที่เหมาะสมชัดเจน
 • เพียงกราฟเดียวองค์กรก็สามารถนำเสนอให้เห็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์และบริการในสายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท (แล้วแต่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์กี่ประเภท)
 • มีการคาดการณ์ผลการปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อย่างฉีกแนว หรือก้าวกระโดด ปี 2554 เมื่อเทียบผลการดำเนินการกับที่ผ่านมาของสายผลิตภัณฑ์ ข ข้อมูลหรือเนื้อหาควรอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และอาจอ้างว่าเป็นผลจากการเรียนรู้ที่สำคัญจากสายผลิตภัณฑ์ ก.